onvermogen

Ons onvermogen en Gods Genade

Wist je al dat God jou in situaties plaatst waar je zult falen? Dat is een van Zijn wegen om jou Zijn Liefde te bewijzen. Teleurstellingen en ontmoedigingen geven ons de kans om Zijn Kracht en Liefde te ervaren (zie 2 Korinthe 4:7).

Shanna, een goede kennis van mij, is iemand die heel erg ontmoedigd en teleurgesteld was. Ze was een overwerkte, overspannen en overbelaste alleenstaande moeder. Voor haar bestond het woordje ‘genoeg’ niet. Ze probeerde altijd weer om nog beter te worden, zodat ze anderen kon laten zien hoe onafhankelijk en zelfbewust ze is. Daarom probeerde ze nooit op te geven, hoe hoog de prijs hiervoor ook was. Dat ging zo lang goed tot ze uiteindelijk een zenuwinzinking kreeg. Maar in plaats van God te zoeken, zakte ze weg in zorgen en angsten die eindigden in bitterheid en een diepe depressie.

We zijn niet geroepen tot succes

Haar laatste uitweg was het bezoek bij een zielzorger. Toen ik een uur lang naar haar verhaal geluisterd had, zei ik tegen haar: “God wil dat je iets doet wat je niet kunt, met de kracht die je zelf niet hebt!”

Toen ze me verbouwereerd aankeek, zei ik: “Hij wil je ervan bewust maken, dat je Hem nodig hebt en je vertrouwen in Hem moet stellen!”

Shanna was compleet teleurgesteld over haar leven. Alles wat fout had kunnen gaan, was ook fout gegaan en nu had ze geen hoop meer. Alles wat ze probeerde om haar leven weer op de rails te zetten, mislukte.

Ze had geen man. Haar beste vriendinnen hadden allemaal geen beroep, maar voedden hun kinderen op. Zij had daarentegen noch geld noch tijd voor haar kinderen. Haar auto was een schroothoop en de ontmoetingen met haar ex waren een wekelijkse kwelling.

Ze probeerde al die problemen dood te zwijgen en er met alle kracht iets aan te veranderen. Helaas werkte haar plan niet. Soms leidt God ons leven op een doodlopende weg, omdat dat de enige manier is om van ons de volle aandacht te krijgen. En God kreeg van Shanna de volle aandacht. Ze smeekte Hem om hulp. God zij dank hiervoor! Want haar wanhopige schreeuw was net wat God van haar wilde horen. Shanna moest in deze situatie terechtkomen, want zo zag ze in dat ze niet kon vertrouwen op haar eigen kracht. Het is een situatie waar we allemaal in terecht zouden moeten komen: we moeten inzien dat we er niet voor gemaakt zijn om altijd te winnen!

Soms laat God ons in een diep gat vallen om ons te bevrijden van onszelf. Iemand die aan zichzelf genoeg heeft, denkt dat hij God niet nodig heeft. Het tegendeel van deze houding zien we bij Paulus. Hij schreef: “Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft” (Filippenzen 4:13).

Zucht naar succes zoekt alleen de eigen eer

De bewering: “Mij lukt alles uit eigen kracht, omdat ik sterk ben!” is de ergste vorm van egoïsme. Het past niet in Gods plan dat wij ons leven op die manier leiden. En het is net zo min Zijn wil dat wij altijd winnen. God is veel te genadig om dat te laten gebeuren. Hij wil dat wij leven volgens Zijn wil, zodat Hij de eer voor al dat goede krijgt dat Hij in ons en door ons teweegbrengt (zie Romeinen 11:36). Dat betekent logisch gesproken ook dat sommige dingen bereikt moeten worden die buiten onze gaven en mogelijkheden liggen. Dit punt is belangrijk! Als Gods kinderen zijn wij geroepen om helemaal van God afhankelijk te zijn.

Wij mensen zijn van nature hele trotse wezens. Iedereen houdt van lof en erkenning – niemand uitgezonderd. We willen allemaal zijn als God (zie Genesis 3:5). Daar komt ook ons verlangen naar onafhankelijkheid en vrijheid vandaan. Het is echter ook de oorzaak voor alle strijd met God en met anderen. We willen zelf onze levensweg bepalen. Daarbij wil God beslissen waar de weg naar toe gaat. Wie denk je, zal deze wedstrijd winnen?

Om ons uit die egoïstische manier van denken te halen, leidt God ons in Zijn grote Genade in situaties en naar plekken waar wij geen controle en geen invloed meer hebben. Dat gebeurde ook met Shanna. Ze had twee mogelijkheden:

  • Ze zou kunnen proberen om verder te gaan op haar oude weg, tegen de moeilijkheden op te boksen en zichzelf en andere mensen daarbij pijn doen.
  • Of ze kon de situatie overlaten aan God en leren om helemaal op Hem te vertrouwen – ook als Zijn wegen onverklaarbaar lijken.

Zo plaatst God ons dagelijks in situaties waarin wij op de proef worden gesteld om Hem te vertrouwen en dingen op Zijn manier op te lossen. Hoe ga jij er bijvoorbeeld mee om als iemand jou met opzet pijn doet? Ben je bereid om die persoon in Gods Kracht en Genade te vergeven of wil je het op jouw manier regelen? Of wat doe je als je echtgenoot grof met je omgaat? Wil je hem of haar op een Goddelijke manier tegemoet treden of op een menselijke?

Je weet wat in Gods ogen de juiste weg is – ook al druist het helemaal tegen je gevoel in.

God handelt boven ons vermogen

Toen Jezus voor een groep van 5.000 hongerige mannen stond (de aanwezige vrouwen en kinderen werden niet meegerekend), waren Zijn volgelingen niet in staat om deze mensen van voldoende eten te voorzien. Zij waren zich in deze situatie heel bewust van hun onvermogen. En daar wilde Jezus ze ook hebben (zie Mattheüs 14:16-19).

De beste ontmoetingen met onze Heere zijn die waarin we inzien dat we Hem vertrouwen moeten! God vermaant ons te leven in geloof en niet te vertrouwen op eigen kracht, slimheid of inzicht. De discipelen wisten wel zeker dat vijf broden en twee vissen nooit en te nimmer genoeg zouden zijn voor zoveel mensen. Er was gewoon niet voldoende aanwezig om dat te doen wat nodig was. Hun fout was echter dat ze alleen maar naar die manden met broden en vissen keken en niet verder. Jezus verzorgde hen echter toen hun handen leeg waren. Hij volbracht dat waar de volgelingen zelf niet toe in staat waren. En toen zette hij ze in om datgene door te geven aan de menigte, wat Hij volbracht had.

Hoe genadig gaat God toch met ons om! Hij verzorgt ons met dingen die wij zelf niet hebben en Hij heeft besloten om ons te gebruiken ondanks onze zwakheid, ons negatieve denken en ons klagen.

Ik heb veel situaties meegemaakt waarin ik niet wist wat ik moest doen, omdat het voor mij onmogelijk was problemen op te lossen en ongedaan te maken wat er was gebeurd. Maar in veel situaties heb ik ook beleefd hoe God onverwacht ingreep. Hij verzorgt ons. Hij staat ons bij en helpt ons. Maar dat is nog niet alles. Hij betrekt ons in Zijn plan en laat onszelf een deel van de oplossing van het probleem worden, waar we net nog zo over geklaagd hadden. Waarom doet God dat? Omdat Hij een relatie met ons wil hebben. En deze relatie is pas mogelijk als wij bereid zijn om Hem te vertrouwen.

Alleen op God kun je vertrouwen

Ken je dat soort situaties waar schijnbaar geen uitweg uit bestaat? Vergen dat soort ervaringen te veel van je, omdat je niet weet, hoe nu verder? Dat is op zich geen slecht begin. In tegendeel, het kan zelfs heel erg voordelig voor je zijn. Iedereen kent dat soort dingen uit het dagelijks leven. We komen elke dag mensen en omstandigheden tegen die we niet kunnen beïnvloeden.

Het is voor ons volkomen onmogelijk om iemand werkelijk te veranderen. Toen ik begon met mijn beroep als zielzorger, roofden de gedachten dat ik mensen niet zou kunnen helpen, mij nachtenlang de slaap. Toen begreep ik dat ik God immers helemaal niet nodig zou hebben, als ik alleen in staat zou zijn om problemen op te lossen! God herinnerde er mij op die manier aan dat Hij de Redder is en niet ik! Hij hielp mij om mijn trots en mijn egocentrische houding in te zien. Hij leidde mij tot bezinning en gaf mij vertrouwen in Zijn macht. Nu weet ik dat het mijn werk is, mensen op Jezus te wijzen. Jezus alleen is de Weg, ik ben alleen een wegwijzer! Als mensen voor zielzorg naar mij toe komen, wil ik dat ze Hem zien. Sindsdien luidt mijn levensmotto: “Hij moet groter worden en ik kleiner” (Johannes 3:30).

Laat het Evangelie je centrum zijn

Als je aan een punt komt waar je niet meer verder weet, herinner je het Evangelie! Want niets is zo’n grote hulp om de juiste kijk op jezelf, je leven en je uitdagingen te krijgen, dan het goede oude Evangelie.

Stel je voor, je staat op Golgotha op het moment dat jouw Verlosser gekruisigd wordt. De volgelingen maakten dit moment van heel dichtbij mee. En zij waren het ook die later het hele Romeinse Rijk op de kop zetten met hun boodschap. Maar eerst moesten ze mee aanzien hoe hun Vriend en Redder werd geëxecuteerd door de Romeinse soldaten. En op dat moment begrepen ze er niets meer van.

Heb jij ooit iets van die strekking meegemaakt dat je helemaal uit je gewone doen gebracht heeft en je het gevoel gegeven heeft dat alle hoop verloren is? Het zien sterven van Jezus liet de discipelen in totale verbijstering achter. Ze hadden immers heel hun hoop op Hem gevestigd. Ze dachten dat Hij de grote Koning was. Maar nu hing Hij als een misdadiger stervend aan een kruis. Ze waren verbouwereerd!

De ervaring van de discipelen verschilt nauwelijks van die van ons. Want net als toen volbrengt God ook nu iets veel groters dan wij ons voor kunnen stellen. Voor het oog leek het alsof Jezus door de Romeinse regering vermoord werd. Maar de Bijbel zegt ons dat daarachter de wil van Jezus en het plan van de Vader stonden. Waarom? Nou, omdat een Goddelijke, eeuwige Koning veel beter is dan een menselijke, vergankelijke koning. Dat konden Zijn volgelingen toen nog niet begrijpen. Maar korte tijd later begrepen ze het en ze gaven dit inzicht door totdat het uiteindelijk aankwam bij jou en bij mij. We kunnen nu terugkijken en de HEERE danken dat Hij de wensen en gebeden van de discipelen naar vrijheid op die dag niet verhoorde. Begrijp je nu misschien, waarom Hij soms ook jouw wensen en gebeden niet verhoord?

Wil je leven in geloof?

Helaas is het voor ons moeilijk om te vertrouwen en in geloof te leven. We willen graag het einde van een zaak kennen voordat we beginnen. We willen weten of de weg die we volgen ook de juiste is. En we willen handelen in het kader van onze eigen mogelijkheden. Hier lijken we op de discipelen.

God appelleert echter aan ons om Hem te vertrouwen en ons leven in geloof in Hem te leiden. Dat betekent dat Hij je niet alle antwoorden zal geven die je verwacht. Zou Hij dat wel doen, zou je vertrouwen weer op jezelf liggen en niet op Hem. Daarom moeten wij ons dagelijks bezinnen op het Evangelie om een leven in geloof te leiden. Het Evangelie herinnert er ons aan wie God is, waarop wij moeten vertrouwen, en het herinnert er ons aan hoe weinig we op onszelf aan kunnen.

Als je dus Gods handelen in jouw leven niet begrijpt, dan zou het goed zijn om je voor God te verootmoedigen doordat je Hem dankt voor Zijn genadige verzorging. Als je dat doet, zal je leven natuurlijk niet in een mum van tijd verbeteren. De levensomstandigheden van Shanna veranderden niet; maar wat radicaal anders werd, was haar kijk op het leven en haar gedachtes over God. Door alle moeilijkheden die ze meegemaakt had, leidde God haar naar een punt waar ze het vertrouwen in zichzelf verloor en het geloof in God vond. Ze wist nog steeds niet wat de toekomst voor haar in petto had, maar ze had besloten om God te vertrouwen.

Als je denkt dat God je iets goeds niet geeft, dan vraag je toch eens af of Hij misschien van plan is om je iets veel beters te geven! Hij geeft je misschien niet wat je op dit moment graag zou willen hebben, maar Hij zal je op een goede dag zeker iets geven dat veel beter is dan jij je ooit voor kunt stellen.

Je kunt er het beste mee beginnen God te danken voor zijn soevereine Genade in jouw leven: “Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u” (1 Thessalonicenzen 5:18). Begin er vandaag mee en maak er een dagelijkse gewoonte van.

Vergelijkbare berichten