patrick fore b SHPU5M3nk unsplash

Waar staat de Stem Lektuurzending theologisch? In onze geloofsbelijdenis kun je nalezen welke theologische overtuigingen wij hebben.

De Bijbel

De Bijbel (bestaande uit de 66 boeken van het Oude en het Nieuwe Testament) is het geïnspireerde Woord van God. Zij is onfeilbaar in de oorspronkelijke handschriften en de hoogste autoriteit in alle kwesties van leer en geloof.

God de Schepper

Er is een God, de Schepper van alle dingen. Hij is oneindig heilig en bestaat in drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Jezus Christus

De Heere Jezus Christus is waarachtig God en waarachtig Mens, ontvangen door de Heilige Geest, geboren door de Maagd Maria en dat zonder zonde. Zijn dood aan het Kruis was zowel plaatsvervangend als ook representatief. Hij stond lichamelijk op uit de dood en steeg op ten hemel waar Hij nu, aan de rechterhand van de Vader, dient als onze grote hogepriester. Op een dag zal Hij wederkomen om Zijn eigendom te ontvangen en voor alle eeuwigheid te regeren in macht en heerlijkheid.

De mens

Door de overtreding van Adam, de eerste mens, viel de gehele mensheid in zonde. Ze is sindsdien vervreemd van God en staat onder Zijn toorn. Buiten de wedergeboorte door de Heilige Geest bestaat er geen redding van zonde. Vergeving van schuld en vrede met God zijn alleen mogelijk op basis van het werk van Jezus, alleen uit genade en alleen door het geloof in onze Heere Jezus Christus.

De Heilige Geest

De Heilige Geest woont in elke wedergeboren gelovige en verzegelt hem tot op de dag van de verlossing. Door de inwonende kracht van de Heilige Geest is de gelovige, ondanks alle resterende zonde en menselijke zwakheid, in staat om een vroom leven te leiden.

De gemeente

De gemeente van God bestaat uit alle ware gelovigen, zowel uit het Oude als ook uit het Nieuwe Testament. De gemeente van het Nieuwe Testament begon met de komst van de Heilige Geest tijdens Pinksteren en bestaat uit alle ware gelovigen in de Heere Jezus Christus. Alle ware gelovigen zijn door de Heilige Geest verenigd met Christus en met elkaar. Dat betekent dat de gemeente in haar geheel geen puur menselijke organisatie is, maar een levend organisme, ook lichaam van Christus genoemd.

De genademiddelen

Er zijn twee christelijke genademiddelen: de doop en het avondmaal. De doop symboliseert dat de gelovige met Christus begraven werd, opgestaan is en een nieuw leven leeft. Tijdens de viering van het avondmaal gedenken de gelovigen het werk van Jezus. Daardoor verkondigen zij Zijn dood totdat Hij wederkomt en belijden hun eenheid met Christus evenals hun geloof in Hem als hun enige Verlosser.

Het behoud van de gelovigen

Elk echt kind van God bezit het eeuwige leven en is – omdat het gerechtvaardigd, geheiligd en met de Heilige Geest verzegeld is – voor alle eeuwigheid veilig. Een christen kan echter, als hij toegeeft aan de zonde, voor een bepaalde tijd de vreugde aan de gemeenschap met God, zijn vertrouwen in het geloof en de kracht van zijn christelijke getuigenis verliezen. Zijn heil kan hij echter nooit verliezen, omdat het door God door het geloof bewaard wordt tot aan de redding.

Het eindgericht

Er zal een lichamelijke opstanding zijn van diegenen die worden gered en die verloren gaan. Op de verlosten wacht het eeuwige leven, op de verlorenen het oordeel van God.

De eeuwigheid

Als Christus aan het einde der tijden wederkomen zal, zullen alle ware gelovigen Zijn Aangezicht zien en voor altijd bij Hem zijn. Zij zullen samen met Hem in heerlijkheid voor alle eeuwigheid regeren in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde.